Monthly Archives: March 2014

Ọgbanzdu Ndu Ẹzaa Whẹ lẹ Chileke

Ndu Ẹzaa Ezekuna, Anyị Abọo oo! Anyị riwaru ịya lẹ nte l’anyi l’etso Nwatibe Chileke bụ Jisọs!

Posted in Uncategorized | Leave a comment