Ọgbanzdu Ndu Ẹzaa Whẹ lẹ Chileke

Ndu Ẹzaa Ezekuna, Anyị Abọo oo! Anyị riwaru ịya lẹ nte l’anyi l’etso Nwatibe Chileke bụ Jisọs!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.